NEW Zapisz się do wersji beta naszego produktu. Zapisz się

Regulamin

 1. I. Postanowienia ogólne korzystania z Portalu
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: ”Regulaminem”),określazasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://meetrigo.com na warunkach określonych w Regulaminie (zwany dalej : „Portalem”)
  2. Portal prowadzony jest przez Meetrigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: w Puławach, adres: 24-100 Puławy, ul. Juliusza Słowackiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779565, posiadającą NIP 7393925950 adres korespondencyjny: 24-100 Puławy, ul. Juliusza Słowackiego 2 (zwaną dalej ” Administratorem” lub „Usługodawcą”)
  3. Adres Portalu i dane kontaktowe osoby prowadzącej Portal w imieniu Administratora: adres internetowy – https://meetrigo.com e-mail – help@meetrigo.com, telefon +48 502 896 108 adres korespondencyjny – ul. Juliusza Słowackiego 2, 24-100 Puławy,
  4. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem i zaakceptować jego treść.
  5. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
  6. Regulamin określa:
   1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia drogą elektroniczną na Portalu usług;
   2. prawa i obowiązki użytkowników Portalu;
   3. prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
  7. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Portal („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka   cookies”) znajdują się pod adresem URL https://meetrigo.com/cookies-policy oraz https://meetrigo.com/privacy-policy.
  8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  9. Każdy użytkownik Portalu ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje urządzenie elektroniczne oraz dokonania jego wydruku.
 1. II. Definicje
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: ”Regulaminem”),określazasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://meetrigo.com na warunkach określonych w Regulaminie (zwany dalej : „Portalem”)
  2. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez reprezentującą ją prawidłowo umocowaną osobę fizyczną korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
  3. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu w celu zamówienia Usługi.
  4. Konsument – Użytkownik dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Login – jawny, indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika na Portalu.
  6. Hasło – ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany indywidualnie do Użytkownika umożliwiający Użytkownikowi zalogowanie się w Portalu.
  7. Konto – wybrany przez Użytkownika zakres Usług świadczonych wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji.
  8. Okres Abonentowy – okres działania Konta, za jaki należna jest Opłata Abonamentowa.
  9. Opłata Abonamentowa – miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości uzależnionej od zakresu wybranych przez Użytkownika i udostępnionych funkcjonalności.
  10. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 1. III. Zakres usług Portalu
  1. Administrator świadczy wobec Użytkowników usługi skutecznego zarządzania i przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych (zwane dalej łącznie „Usługami”) ze źródeł takich jak Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, w szczególności poprzez.:
   1. rejestrację do beta testów
   2. rejestrację do Serwisu
   3. logowanie
   4. newsletter
   5. dostęp do platformy analizy danych
  2. Szczegółowy opis Usług, zakres wraz z Cennikiem są zamieszczone są na stronie internetowej https://meetrigo.com/ceny
 1. IV. Rejestracja w Portalu, zasady korzystania z Konta
  1. Każdy Użytkownik może korzystać z Portalu i składać zamówienia na Usługi po zarejestrowaniu się w Portalu i uzyskaniu dostępu do Konta.
  2. Korzystanie z Portalu przy użyciu Konta umożliwia zakup Usług oraz dostęp do szeregu funkcjonalności, w tym w szczególności analizy danych, a także możliwości składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy i reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza.
  3. Użytkownik może dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu.
  4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.
  5. Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Portalu.
  6. Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
  7. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.
 1. V. Ogólne zasady składania zamówień na Usługi
  1. Złożenie Zamówienia na Usługi możliwe jest wyłącznie przy użyciu Konta (po uprzedniej Rejestracji).
  2. Szczegółowe informacje o Usługach, w szczególności ich opis oraz ceny, zamieszczone są w Portalu. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  3. Aby złożyć zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na stronie Portalu.
  4. Szczegółowe informacje o Usługach, w szczególności ich opis oraz ceny, zamieszczone są w Portalu.
  5. W czasie składania zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Portal, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego zamówienia.
  6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie zamówienia ze wskazaniem wybranych Usług, wraz z opisem i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
  7. Użytkownik składa zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zamawiam” Kliknięcie w przycisk „Zamawiam” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej.
  8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia i otrzymaniu przez Portal potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  9. Umowa sprzedaży pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Administratora potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Usługę.
  10. W przypadku braku płatności za Usługę w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. VI. Płatności
  1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
  2. Odpłatność za Usługi odbywa się poprzez zapłatę z góry za wybrany pakiet Usług zgodnie z Opłatą abonamentową zawartą w Cenniku.
  3. Płatności dokonuje się poprzez:
   1. system płatności elektronicznych;
  4. Administrator dostarczy Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za Usługi.
  5. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów księgowych w formie elektronicznej.
  6. Dowody księgowe w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniane na Koncie Użytkownika.
 1. VII. Warunki udostępniania treści cyfrowych
  1. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych w ramach świadczonych Usług regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić wykonanie Usługi.
 1. VIII. Procedura reklamacyjna funkcjonowania Portalu
  1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia (a) reklamacji co do świadczonych Usług (b) wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila pod adres: help@meetrigo.com w którego treści w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej wpisuje:
   1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
   2. rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
   3. rodzaj błędnego funkcjonowania;
   4. czas, który stanowi podstawę reklamacji;
   5. zarzuty Użytkownika;
   6. okoliczności uzasadniające reklamację;
   7. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
 1. IX. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostarczonym Klientowi na jego adres e-mail wraz potwierdzeniem zawarcia umowy, a także którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://meetrigo.com/terms-of-service. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócićć́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, że względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpićć́ dopiero po upływie 30 dni i których wartośćć́ zależy od wahańć́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niżż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia sąą̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzieńć́ lub okres świadczenia usługi;
   12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcęą̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
  4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. X. Techniczne warunki korzystania z Portalu
  1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
   1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. adres poczty email
  2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 1. XI. Prawa i Obowiązki Użytkownika.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz do terminowego dokonywania zapłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz aktualnym cennikiem usług.
  2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
  3. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
  4. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników, Partnerów jak i Portalu.
  5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: help@meetrigo.com
  7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 1. XII. Prawa i Obowiązki Administratora.
  1. Administrator troszczy się o należyte działanie Portalu .
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku:
   1. złamania zasad Regulaminu,
   2. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu,
   3. podawania nieprawdziwych danych.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,
   2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
  4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
  5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 1. XIII. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   5. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   6. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Serwisem;
   7. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez Serwis.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy.
  O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawićć́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

A. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnićć́ i odesłaćć́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Meetrigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: w Puławach, adres: 24-100 Puławy, ul. Juliusza Słowackiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779565, posiadającą NIP 7393925950.PORTAL: meetrigo.com ADRES DO KONTAKTU: 24-100 Puławy, ul. Juliusza Słowackiego 2 adres internetowy https://meetrigo.com e-mail – help@meetrigo.com, telefon +48 881 232 963

Ja/My* niniejszym informuje/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu* od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy* /oświadczenie następującej usługi*

Data zawarcia umowy*/odbioru*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

*Niepotrzebne skreślić.

pl_PLPolish